VOER HIER UW SLOGAN IN

SLIDE 1
SLIDE 2
SLIDE 3
SLIDE 4
SLIDE 5


Beleidsplan Rimboband
Het werk dat de instelling doet

1.
De stichting heeft ten doel:

  • het bevorderen van de muzikaliteit en het bieden van een vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking en het met behulp van muziek bevorderen van het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking door hun persoonlijke aanleg en verworvenheden verder te ontwikkelen en/of te stabiliseren en daarmee een optimale integratie en acceptatie binnen de maatschappij te bereiken;
  • het bevorderen van de integratie en acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking door (inter)actief naar een zo breed mogelijk scala van maatschappelijke groeperingen de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking uit te dragen en te laten ervaren;
  • het stimuleren van anderen zich ook voor mensen met een verstandelijke beperking in te zetten door expertise en muziekprogramma’s nationaal en internationaal beschikbaar te stellen,alsmede door het bieden van maatschappelijke stages aan jongeren, die in het voortgezet onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs een opleiding volgen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de vorming en instandhouding van een streekorkest
waar de deelnemers met aangepaste (muziek)programma’s zowel in groepsverband als individueel begeleid worden om de therapeutische en sociale effecten van aangeleerde schoolse vaardigheden te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen, een en ander onder begeleiding van professioneel geschoolde en andere vrijwilligers.


Inkomsten

De leden betalen een jaarlijkse contributie, daarnaast  ontvingen we tot en met 2012 van drie gemeenten in de regio een subsidie. De gemeente Deurne heeft in 2013 de subsidie, wegens bezuinigingen ingetrokken. Wij betreuren dit ten zeerste omdat we nu de exploitatie structureel  niet meer positief kunnen afsluiten.  Naast de contributies en subsidies ontvangen wij ook giften. De laatste jaren ligt het totaalbedrag aan giften op gemiddeld ca. € 1.000.Niet onvermeld mag blijven dat wij jaarlijks ca. 6 maal in de regio optreden  en dat wij hiervoor  een kleine onkostenvergoeding vragen.

Beheer van het vermogen

Het vermogenvan de stichting is ondergebracht in spaarrekeningen en  de betaalrekening.  Daarnaast is er voor een aanzienlijk bedrag  geïnvesteerd in  muziekinstrumenten en apparatuur.

Besteding van het vermogen  / Financiële visie op lange termijn

Zoals reeds bij de inkomsten is vermeld komen we komende jaren structureel  in de verliezen terecht.  Er wordt dus elk jaar verder ingeteerd op het vermogen van de stichting.